COMUNA TEREMIA MARE

Judetul Timis

ANGAJARI

 

PRIMARIA COMUNEI TEREMIA MARE ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE CU ATRIBUTII DE ASISTENTA SOCIALA

CERINTE OBLIGATORII:- Studii superioare, specializare asistenta sociala, cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia.

- Curs operare PC

- Dovada practica de specialitate

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata primarului comunei Teremia Mare;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Data limita de depunere a dosarelor este 20.03.2013 la biroul secretar, relatii suplimentare la telefon 0256380002.
Examenul va avea loc la Primaria comunei Teremia Mare, dupa cum urmeaza:
-          Proba scrisa: 04.04.2013, ora 10:00;
-          Interviu: 08.04.2013, ora 10:00
             Rezultatele concursului se comunica in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea fiecarei probe. Se afiseaza la sediul Primariei Comunei Teremia Mare,cu mentiunea „admis” respectiv „respins”.
Eventualele contestatii se fac in termen de cel mult 48 ore de la data afisarii rezutatelor selectiei dosarelor, probei scrise si interviului la sediul Primariei Comunei Teremia Mare, sub sanctiunea decaderii din acest drept.


PRIMARIA COMUNEI TEREMIA MARE ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR FUNCTII VACANTE IN CADRUL SERVICIULUI DE APA:

-       SEF SERVICIU

-       3 POSTURI DE MUNCITORI

 

CONDITII SPECIFICE:    - studii medii, absolvita cu diploma de bacalaureat pentru Sef Serviciu

- studii generale pentru muncitori (diploma/adeverinta 8 clase)

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata primarului comunei Teremia Mare;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele se vor prelua intre data 10.04.2015 si 22.04.2015, pana la orele 15:30 la biroul secretar, relatii suplimentare la telefon 0256380002, iar selectia dosarelor se va face in perioada 23-24 aprilie 2015

Examenul va avea loc la Primaria comunei Teremia Mare, dupa cum urmeaza:

-          Proba scrisa: 27.04.2015, ora 11:00;

-          Interviu: 29.04.2015, ora 15:00

             Rezultatele concursului se comunica in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea fiecarei probe. Se afiseaza la sediul Primariei Comunei Teremia Mare,cu mentiunea „admis” respectiv „respins”.

 Eventualele contestatii se fac in termen de cel mult 48 ore de la data afisarii rezutatelor selectiei dosarelor, probei scrise si interviului la sediul Primariei Comunei Teremia Mare, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

 

BIBLIOGRAFIA:

-       Legea administratiei publice locale nr. 2015 din 2001, actualizata

-       Cunostiinte tehnice cu specific in instalatii apa

 
 


ANUNT CONCURS Detalii
Anunt concurs Detalii Post vacant - muncitor NECALIFICAT
Anunt concurs Detalii Post vacant-muncitori necalificati
Anunt concurs/examen de promovare in grad profesional Detalii Compartiment contabilitate; Inspector-clasa I, grad profesional principal
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere Detalii pentru functia publica de Secretar general al unitatii administrativ-teritoriale
Anunt concurs 18.11.2019 Detalii pentru functia publica de Secretar general al unitatii administrativ-teritoriale
BIBLIOGRAFIA Detalii pentru ocuparea postului contractual de muncitor necalificat
BIBLIOGRAFIA Detalii pentru ocuparea postului contractual de muncitor calificat IV
Anunt concurs si bibliografie Detalii
Anunt concursuri Detalii Functionari publici
Bibliografia concursului Detalii pentru ocuparea posturilor contractuale de muncitori necalificati
Bibliografia concursului Detalii pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant
Anunt concurs Detalii Muncitor necalificat 1/1 norma, muncitor necalificat 1/2 norma, inspector de specialitate fond locativ
Rezultatul probei scrise Detalii Inspector principal, clasa I
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere Detalii Inspector principal registrul agricol
Anunt Concurs Detalii
Anunt concurs - 1-2 martie 2018 Detalii pentru postul de muncitor necalificat
Bibliografia Detalii pentru ocuparea postului contractual de executie inspector de specialitate [...]
Anunt Detalii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant [...]
Anunt Detalii privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant [...]
Anunt Concurs Detalii
Anunt concursuri, functionari publici Detalii + bibliografii pentru ocuparea posturilor
Anunt Detalii Concurs
Anunt Detalii Concurs
Conditiile de participare la concurs Detalii Ocupare post inspector clasa I grad profesional asistent-AUDITOR
Anunt Detalii Concurs de recrutare
Anunt Detalii Primaria comunei Teremia Mare, judetul Timis, nr. 559, organizeaza concurs penru ocuparea postului de functie publica, vacanta, de executie, din domeniul financiar contabil.
Concurs Detalii Pentru ocupare post inspector clasa I grad profesional asistent CONTABILITATE
Anunt angajare Detalii Primaria comunei Teremia Mare, judetul Timis, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractual vacante:
ANUNT CONCURS Detalii Primaria comunei Teremia Mare,judetul Timis, organizeaza concurs pentru ocuparerea functii vacante - referent III
Conditii de participare concurs Detalii - ocupare post inspector clasa I grad profesional asistent - contabilitate
Conditii de participare la concurs Detalii - ocupare post sef serviciu apa
Conditii de participare la concurs Detalii - ocupare post inspector clasa I grad profesional asistent - registru agricol
Conditii de ocupare Detalii - a postului de femeie de serviciu
Bibliografia Detalii Inspector clasa I - Contabilitate
Bibliografia Detalii Inspector clasa I grad profesional asistent- compartiment agricol
Anunt Concurs Detalii pentru ocuparea functiei vacante de inspector de specialitate
ANUNT CONCURS Detalii concurs pentru ocuparea functiei vacante de referent III, compartiment contabilitate personal contractual
Rezultat concurs Detalii Functia publica - Sef Serviciu apa 27.04.2015
REZULTAT CONCURS Detalii REZULTAT CONCURS
ANUNT CONCURS Detalii Personal contractual de execuţie Referent III –compartiment contabilitate
ANUNT CONCURS Detalii Functii publice de executie 1.Inspector clasa I grad profesional asistent - compartiment agricol 2.Referent III –grad profesional superior –compartiment fond locativ Personal contractual 3.Inspector de specialitate II –compartiment contabilitate
ANUNT CONCURS Detalii ANUNT CONCURS