COMUNA TEREMIA MARE

Judetul Timis

ANGAJARI > ANUNT CONCURS

» Inapoi

ANUNT CONCURS

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ COMUNA TEREMIA MARE PRIMĂRIA Tel 0256/380001,380002;Tel/fax380001,380051 ANUNŢ ,,Primăria comunei Teremia Mare, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:- Personal contractual de execuţie 3.Referent III –compartiment contabilitate Termenul de depunere al dosarelor pentru concurs este cu începere de la data de 28 aprilie 2014 pana la 15 mai 2014 orele 1530, la sediul Primăriei comunei Teremia Mare-Registratură Selectia dosarelor 16 -20 mai 2014. Proba scrisă va avea loc la data de 11 iunie 2014 orele 1100, interviul la data de 13 iunie 2014 orele 1500la sediul Primariei comunei Teremia Mare Condiţii specifice: 1.studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat 2.conditia de vechime în domeniu nu este obligatorie 3. sa posede cunostinte medii in domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (Microsoft Office, Internet, retea), este proba eliminatorie inainte de scris Conditiile de participare la concurs , respectiv conditiile pentru ocuparea postului Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume: 1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor 2. proba scrisa 3. interviul Conditiile de desfasurare a concursului: data organizarii - probei scrise 11.06.2014 ora 11:00 - interviului 13.06.2014 ora 15:00 Conditiile de participare la concurs prevazute de lege, precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei vacante , sunt urmatoarele : - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 si art.4 din HG nr. 286 /2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice - sa indeplineasca conditiile de studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat -conditia de vechime in specialitatea studiilor absolvite nu este obligatorie - sa posede cunostinte medii in domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (Microsoft Office, Internet, retea), este proba eliminatorie inainte de scris - abilitati de comunicare, capacitate de organizare, capacitate de lucru in echipa; - capacitate de implementare si de rezolvare eficienta a problemelor. În vederea participării la concurs, candidaţii depun un dosar de înscriere. Dosarele pentru concurs se depun la Primaria comunei Teremia Mare-Registratură-, incepând cu data de 28 aprilie 2014 pana la 15 mai 2014 . Selectia dosarelor de concurs, proba scrisa si/sau proba practica a concursului si interviulse va desfasura conform art.20-40 din HG nr.286/2011 Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grilă în prezenţa comisiei de concurs. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi, în condiţiile legii, pe baza punctajului final obţinut. În vederea numirii în funcţie, candidatul declarat admis trebuie să se prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut pentru contestaţii, la autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia vacantă. Neprezentarea candidatului în termen de 5 zile lucratoare în vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcţia publică pentru care a candidat. În cazul neprezentării în vederea numirii, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului notifică următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului. În cazul în care următorul candidat pentru funcţia publică respectivă nu a obţinut punctajul final minim de promovare a concursului, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condiţiile legii. Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat admis. BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei de Referent III –personal contractual –compartiment contabilitate este urmatoarea : 1. Legea nr.477/2004 privind Lege privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice-actualizată 2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata, cap. I- IV inclusiv; 3. Legea nr.82/1991 legea contabilitatii actualizată 4. Legea nr.571/2003 privind Condul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 5. OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare; 6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 7. Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 -sectiunea a 2-a; Dosarul de inscriere la concurs pentru personal contractual trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) - h) din H.G. nr.286/2011 si anume : -cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; -copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; -copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; -copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, dacă este cazul -cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; -adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; -curriculum vitae; -alte documente relevante pentru desfasurarea concursului. Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. PRIMAR SECRETAR Sîntean Cosmin Gheorghe Dumitrascu Maria

Fisiere: